Aktualności

20-09-2011| O projekcie

14-09-2011| Przykładowe podsumowania i wnioski

Region 1

W Regionie nr 1 współpracowały ze sobą 3 szkoły: XIX LO im. Powstańców Warszawy (jako szkoła trenerska), LI LO im. Tadeusza Kościuszki, X LO im. Królowej Jadwigi w Warszawie. Przy opracowywaniu ścieżki pracowali: Anna Burda (biolog), Daniela Dębska (biolog), Bożena Wakuła (geograf), Katarzyna Wolska (geograf). Standaryzując zadania dla uczniów przeprowadzono w czerwcu 2010 r. zajęcia terenowe dla dwóch grup, których zadaniem było przetestowanie przygotowanych zadań, materiałów dla uczniów. W testowaniu wzięli udział uczniowie klas pierwszych XIX i LI LO (2 grupy – 54 osoby) .
Od 1 października 2010 do 14 maja 2011 roku przeprowadzono 5 zajęć terenowych, w których w sumie uczestniczyło 120 uczniów (listy uczestników były załącznikami do poprzednich sprawozdań). Tematyka badań obejmowała przede wszystkim główny temat ścieżki, czyli „Zróżnicowanie ekosystemów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego”, ale nie tylko – prowadzono zajęcia dotyczące różnych metod badawczych wykorzystywanych w naukach przyrodniczych. Uczniowie przeprowadzali badania na ścieżce, wypełniali karty pracy, a następnie wyniki pomiarów przesyłali je na portal. Zebrane dane ( w większości przypadków) były zatwierdzane przez trenera regionalnego. Po każdych zajęciach następowało podsumowanie pracy organizowane przez nauczycieli biologii lub geografii w macierzystych szkołach.
Na podstawie ankiet ewaluacyjnych przeprowadzanych po zajęciach, można stwierdzić, uczniom bardzo wysoko ocenili taką formę zdobywania wiedzy, podkreślali wyjątkową dobrą atmosferę pracy w grupie, satysfakcję z przeprowadzenia własnych (często pierwszych w swoim życiu) badań naukowych z wykorzystaniem sprzętu (czasem bardzo prostego np. chyłomierz, a czasem nowoczesnego – GPS). Większość uczniów przyznawała, że pogodzenie ze sobą niektórych czynności (obserwacja, notowanie, zapis w formularzach, fotografowanie) było dla nich trudne, ale, choć nie zawsze wszystko się udawało, zdobyli nowe, cenne doświadczenia. Fakt zobaczenia swoich wyników na portalu RPB i możliwość zobaczenia materiałów promocyjnych według własnych projektów były miłymi nagrodami dla uczestników.

Nauczyciele pracujący w ramach RPB i ci, którzy pomagali w realizacji imprezy regionalnej, byli pod wrażeniem zaangażowania uczniów w czasie ćwiczeń terenowych, jak i samego projektu. Od razu powstało kilka innych pomysłów gier terenowych, które można by zorganizować dla naszych szkół. I to, moim zdaniem,  jest ogromnym sukcesem całego przedsięwzięcia – aktywizacja w szeroko pojętej edukacji przyrodniczej zarówno uczniów, którzy poświęcają swój wolny czas na takie zajęcia, jak i nauczycieli, którzy ciągle poszukują nowych, ciekawych form pracy.

Region 10

Regionalne Programy Badawcze były realizowane w okresie od I kwartał 2010 do II kwartał 2011 roku.
W wyniku realizacji projektu przeprowadzono dwa warsztaty informacyjne dla szkół chcących wziąć udział w projekcie. Po wyborze szkoły współpracującej przeprowadzono w III kwartale 2010 trzy warsztaty w tym jeden warsztat terenowy z dokonaniem pomiarów na ścieżce badawczej. W II kwartale 2011 przeprowadzono jeden warsztat przypominający zasady pomiarów i analizujący wprowadzone wcześniej dane na podportal. Wykonano też drugą serię pomiarową. Wprowadzane wyniki przez uczniów poza kilkoma przypadkami nie wymagały interwencji trenera. Otrzymane (odczytane) wyniki mieściły się w normach i były zgodne z oczekiwaniami wynikającymi z rodzaju badanych wód, gleb, roślinności i zwierząt.
Grupa badawcza słusznie skupiła się na jednym zakresie badań, pozostałe traktując tylko jako dodatek. Wynikało to z czasu przeznaczonego na pomiary. Stwierdzono (co zawarte jest w ocenie uczniów), że pomiary powinny być rozbite na dwa dni, trasa mimo iż niedługa, ale ze względu na różnorodność możliwych pomiarów podzielona lub wyspecjalizowana co do zakresu.

Projekt pozwolił zapoznać uczniów z ciekawą formą realizacji edukacji ekologicznej, pozwolił na zapoznanie się z obsługą i prowadzeniem prostych badań środowiskowych. Uczniowie chcą w kolejnych latach kontynuować projekt w oparciu o swoje doświadczenia i przekazywać je młodszym kolegom i koleżankom.

Region 14

Uczestnicy podczas zajęć na ścieżce po raz kolejny obserwowali obiekty ważne dla swojego regionu, związane z historią miasta, które znajdują się w dolinie Wisłoka. Przypomnieli historię postaci (pomnik powstańców styczniowych, pomnik Stanisława Nitki), jak również historię powstawania ważnych dla miasta obiektów (hala Podpromie, WSK-PZL Rzeszów). Miało to znaczący wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych.
Realizując zadania przy  punktach badania drzew uczniowie obserwowali, poznawali i oznaczali gatunki drzew przy pomocy kluczy i przewodników. Wypełniając formularze badań dokonywali określonych pomiarów i obliczeń, co miało wpływ na kształtowanie ich postawy badawczej. Praca na ścieżce dydaktyczno – badawczej na pewno znacząco wpłynęła na kształtowanie emocjonalnych więzi z przyrodą. Pomiary i opisy w wypełnionych formularzach zostały wprowadzone poprawnie, wykonano je solidnie i kompletnie.

Region 15

Po przeprowadzonych zajęciach terenowych uczniowie nauczyli posługiwać się prostymi urządzeniami pomiarowymi z zakresu badań hydrologicznych, atmosferycznych oraz związanymi z pomiarami wysokości oraz pierśnicy drzewa. Uczniowie potrafili podawać przykłady szkodliwej działalności człowieka (przyczyny i skutki takiego działania). Niesamowite wrażenie na uczniach wywarła obserwacja działalności, licznie występujących w okolicach ścieżki przyrodniczej, bobrów. Szkody w drzewostanie wyrządzone przez bobry uświadomiły uczniom konieczność objęcia ochroną roślinności nadbrzeżnej przed całkowitym zniszczeniem przez bobry.

Podczas zajęć uczniowie pracowali grupach, wykazywali się umiejętnością współpracy z kolegami, komunikowania się, wyrażania własnego zdania, dyskutowania z kolegami. Uczniowie różnych szkół z całego Dolnego Śląska mieli możliwość porównania elementów przyrodniczych Doliny Baryczy z elementami przyrodniczymi występującymi w okolicach szkół w których się uczą

10-05-2011| Imprezy Regionalne

20-01-2011| Informacje o Imprezach regionalnych. Wiosna 2011

20-01-2011| Zapraszamy na ścieżki edukacyjne! Wiosna 2011

21-11-2010| Zapraszamy na ścieżki edukacyjne! Witamy na pod-stronie Programu GLOBE - RPB

10-11-2010| Imprezy Regionalne RBP

06-09-2010| Witamy na portalu Regionalnych Projektów Badawczych www.gridw.pl/globe/rpb

06-01-2010| Startuje podprojekt Programu GLOBE Regionalne Projekty Badawcze